Статут школи

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальний заклад «Обухівський навчально-виховний комплекс№2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області (далі – Комплекс) є комунальним унітарним закладом освіти, заснованим на спільній власності територіальних громад і Дніпровського району і знаходиться в управлінні відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської райдержадміністрації та є комунальною власністю Дніпровського району.
1.2. Власником та засновником Комплексу є Дніпровська районна рада (далі – Засновник). Власник через відділ освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації здійснює фінансування комплексу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей. Затверджує Статут Комплексу, вносить до нього зміни та здійснює інші дії.
1.3. Комплекс є правонаступником майнових та юридичних прав і обов’язків комунального закладу « Обухівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів №2» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області. Найменування Комплексу. Комплекс може використовувати, як повну, так і скорочену назви:
- повна назва – комунальний заклад «Обухівський навчально- виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області
- скорочена назва – КЗ «Обухівський НВК №2».
1.4. Юридична адреса Комплексу: 52030, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Обухівка, вул. Солідарності , будинок 49.3
1.5. Комплекс має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України. Комплекс може мати самостійний баланс, рахунки в установах банку, має круглу печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.6. Комплекс в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, іншими нормативно- правовими актами, рішеннями Дніпровської районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, відділу освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації, власним Статутом.
1.7. У Комплексі відповідно до Конституції України і Закону України «Про мови» визначена українська мова навчання та виховання.
1.8. У Комплексі створюються і функціонують:
- Рада КЗ «Обухівського НВК №2»;
- піклувальна рада;
- педагогічна рада;
- профспілковий комітет;
- батьківській комітет Комплексу;
- методична рада;
- методичне об’єднання учителів початкових класів і вихователів
різновікових груп;
- методичне об’єднання учителів – предметників;
- методичне об’єднання класних керівників;
- дитяча громадська організація (неполітичного спрямування)
«Ровесник», яка має статут, символіку та діє за програмою.
1.9. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою Комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.
2.2. Основними завданнями Комплексу є: - створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;
- формування основних норм загальнолюдської моралі;
- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку її творчих здібностей і нахилів;
- забезпечення прав громадян на повну загальну середню та дошкільну освіту;
- виконання вимог Державного стандарту початкової, базової загальної та повної загальної середньої освіти, Базового компонента дошкільної освіти щодо обов’язкової підготовки дошкільнят 5- тирічного віку до школи, надання можливостей сільським учням (вихованцям) рівного доступу до якісної освіти і подальшої трудової діяльності;
- організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання і виховання між дошкільною, початковою, базовою та середньою освітою, досягнення учнями та вихованцями достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;
- здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;
- виховання у дітей та учнів любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючого середовища та довкілля;
- виховання у дітей та учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;
- формування життєвих компетенцій і розвиток творчої особистості, організація роботи з обдарованими дітьми та учнями, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно до нахилів, здібностей, культурних потреб;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей та учнів;
- взаємодія з сім’єю, поширення серед батьків психолого- педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного та шкільного віку;
- здійснення інших повноважень відповідно до статуту Комплексу.
2.3. Діяльність Комплексу будується на принципах:
- доступності, гуманізму, демократизму, світського характеру освіти;
- рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- єдності виховання, навчання і оздоровлення дітей та учнів;
- наступності між дошкільною, початковою, базовою загальною та повною загальною середньою освітою;
- диференціації змісту і форм освіти;
- науковості;
- розвиваючого характеру навчання;
- гнучкості і прагматичності;
- взаємозв'язку духовного, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання;
- органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями;
- поєднання державного і громадського самоврядування.
2.4. Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою
за:
- реалізацію права дитини на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за іншими угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
2.5. Комплекс складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного і
має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- забезпечувати належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- заключати угоди з вищими навчальними закладами, науково- дослідними інститутами та центрами про співпрацю, проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.
2.6. Взаємовідносини комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
3. КОМПЛЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ
3.1. Комунальний заклад Обухівський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»» складається з двох підрозділів – ДОШКІЛЬНОГО та ШКІЛЬНОГО і має структуру:
Дошкільний підрозділ
1 старша група раннього віку ( 2-3 роки);
1 дошкільна молодша група ( з 3 до 4 років);
1 дошкільна середня група ( від 4 до 5 років);
2 дошкільні старші групи ( від 5 до 6 років);
Шкільний підрозділ
І ступінь – початкова школа – 1- 4 класи для учнів 6-9 років;
ІІ ступінь – основна школа – 5-9 класи для учнів 10-15 років;ІІІ ступінь – старша школа – 10 - 11 класи для учнів 16-17 (18) років.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти для дітей віком від двох до шести років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ І - ІІІ ступенів забезпечує відповідний рівень початкової загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти та відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
3.2. Навчально-виховний процес здійснюється за денною формою навчання. Бажаючим надається, згідно існуючих положень, право прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном. Учням за висновками медико-психолого-педагогічної комісії надається право і створюються умови для індивідуального навчання.
3.3. Режим роботи Комплексу встановлюється Засновником відповідно до чинного законодавства про освіту за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації. Комплекс працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя.
3.4. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному підрозділі можлива організація роботи груп короткотривалого перебування для догляду та загального розвитку дітей віком від 3 до 6 (7) років, а також для підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання в школі.
3.5. Організація роботи у групах короткотривалого перебування здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 12 березня 2003 р. листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 липня 2011 р. № 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», інших нормативно-правових документів.
3.6. Наповнюваність дітьми груп дошкільного підрозділу, в тому числі груп з короткотривалим перебуванням дітей та груп соціального педагогічного патронату здійснюється відповідно до статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту».
3.7. Кількість дошкільних груп, мережа класів та груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється Засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до проектної потужності Комплексу, поданих заяв батьків або осіб, що їх замінюють, та санітарно- гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.
3.8. Порядок комплектування Комплексу визначається відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306 та інших нормативно-правових актів.
3.9. Комплектування груп та класів проводиться за віковими ознаками.
3.10. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України.
3.11. У школі І ступеню для учнів 1 – 4-х класів за бажанням їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально- матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть бути організовані групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків, або осіб, яких вони замінюють. Режим роботи груп продовженого дня затверджується наказом директора.
3.12. Прийом дітей до дошкільного підрозділу Комплексу здійснюється директором протягом календарного року відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 12 березня 2003 р. на підставі поданих документів:
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтва про народження;
- медичної довідки про стан здоров’я дитини;
- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
3.13. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (травень-липень).
3.14. За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі Комплексу у разі її хвороби чи карантину; санаторного лікування, на час відпустки 9 батьків або осіб, що їх замінюють; а також у літній оздоровчий період (75 днів).
3.15. Відрахування дитини із дошкільного підрозділу Комплексу здійснюється:
- за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Комплексі
даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Забороняється безпідставне відрахування дитини із навчально- виховного комплексу. Адміністрація Комплексу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
3.16. Комплекс здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, та надання консультативної допомоги сім’ї.
3.17. Діти, які перебувають у Комплексі короткотривало чи під соціально- педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому Комплексі.
3.18. До першого класу шкільного підрозділу приймаються та переводяться діти із дошкільного підрозділу, як правило, із шестирічного віку до 31 серпня поточного року.
3.19. Зарахування та переведення дітей (із інших загальноосвітніх навчальних закладів) до шкільного підрозділу здійснюється за наказом директора, що видається на підставі:
- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;
- копії свідоцтва про народження дитини або паспорта;
- медичної довідки встановленого зразка та довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу);
- до навчального закладу III ступеня — документ про відповідний рівень освіти.
3.20. Прийом дітей до дошкільної підрозділу та учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. 10
3.21. Порядок переведення і випуск учнів Комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, відповідно до нормативно-правових документів. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
3.22. Під час прийому дитини до Комплексу керівник зобов’язаний ознайомити батьків, або осіб, що їх замінюють, із Статутом Комплексу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4.1. КЗ «Обухівський НВК № 2» планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. В планах
відображаються найголовніші питання роботи Комплексу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план навчально-
виховного комплексу складається на навчальний рік, для дошкільного підрозділу додатково на період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Комплексу і погоджується з відділом освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської райдержадміністрації.
4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі є програми розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Організація навчально-виховного процесу у Комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільні загальноосвітні навчальні заклади та інших нормативних документів МОН України. Робочий навчальний план комплексу погоджується радою Комплексу і затверджується відділом освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та занять у різновікових дошкільних групах, режим роботи (щоденний, річний).
4.3. Заклад організовує профільне навчання в школі ІІІ ступеня за одним або кількома обраними основними напрямами: суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-естетичним, природничо-математичним, технологічним, спортивним. Профіль навчання визначається з урахуванням інтересів школярів та їх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи, соціокультурної і виробничої інфраструктури села, району.
4.4. Відповідно до робочого навчального плану, педагогічні працівники закладу добирають підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти:
- дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
- загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.
4.5. Навчальний рік у дошкільному підрозділі Комплексу починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період.
4.6. Структура навчального року (поділ на семестри) та режим роботи встановлюються Комплексом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації.
4.7. Навчальні заняття у шкільному підрозділі розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальної програми з усіх предметів.
4.8. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку Комплексу до роботи у новому навчальному році.
4.9. За погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки комплексу щорічно радою Комплексу затверджується графік канікул для учнів, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
4.10. Тривалість уроків у шкільному підрозділі становить:
- у 1 класі - 35 хв,
- у 2-4 класах – 40 хв,
- у 5-11 класах – 45 хв.
У різновікових дошкільних групах тривалість занять визначається відповідно віку дітей. Зміна тривалості занять допускається за погодженням з відділом освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації та Дніпровської районної санітарно- епідеміологічної служби України.
4.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Комплексу і затверджується директором. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Комплексі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
4.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно- гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
4.13. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України за 12- бальною шкалою оцінювання, побудованої за принципом урахування особистих досягнень учнів, визначених у чотирьох рівнях: початковому, середньому, достатньому і високому. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державній підсумковій атестації.
4.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (або головою атестаційної комісії).
4.15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.
4.16. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:
- по закінченні початкової школи – табель успішності;
- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- по закінченні Комплексу – атестат про повну загальну середню освіту.
4.17. Нагородження та заохочення учнів:
- за відмінні успіхи у навчанні учні 2-4-х класів, 5-8, 10-х класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» за підсумками навчального року;
- випускники 9, 11-х класів, які досягли успіхів у вивченні одного або декількох предметів (не менше як 12 балів) нагороджуються похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- випускники школи ІІІ ступеня за відмінні успіхи у навчанні нагороджуються медалями - золотою «За високі досягнення у
навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні регламентується відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України у порядку, встановленому МОН України.
За рішенням педагогічної ради за погодження ради Комплексу вихованці та учні можуть нагороджуватися дипломами та грамотами. За рішенням батьківського комітету Комплексу вихованці та учні можуть нагороджуватися цінними подарунками та преміями.
4.18. Відповідно до Статутних цілей і завдань Комплекс може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.
Відмова батьків або осіб, що їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із Комплексу.
  Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної базової програми.
4.19. Інноваційна освітня діяльність передбачає застосування інновацій, експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій. Заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального.
5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в комплексі є:
- учні та діти дошкільного віку;
- керівники;
- педагогічні працівники;
- бібліотекар;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.
5.2. Права і обов’язки дітей дошкільного віку, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
5.3. Діти Комплексу мають право:
- на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
- на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- на здоровий спосіб життя;
- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Комплексу;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань;
- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у роботі органів громадського самоврядування комплексу;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля учнів;
- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами тощо.
5.4. Діти Комплексу зобов’язані:
- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
- дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
- дотримуватись правил особистої гігієни.
5.5. Педагогічними працівниками Комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.
5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.
5.7. Педагогічне навантаження та розмір тарифних ставок встановлюється Кабінетом Міністрів України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників, трудові відносини регулюються законодавством України про працю та іншими нормативно-правовими актами.
5.7. Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи нешкідливих для здоров’я учнів;
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування комплексу;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків,
передбачених законодавством України.
5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- сприяти зростанню іміджу комплексу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виховувати в дітей дошкільного віку та учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
- готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дітей;
- захищати дітей дошкільного віку та учнів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну політичну культуру;
- виконувати статут Комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- виконувати накази і розпорядження директора комплексу, органів управління освітою;
- брати участь у роботі педагогічної ради.
5.9. З метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання  та виховання дітей та учнів, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці не рідше, ніж 1 раз у 5 років у Комплексі проводиться атестація кожного педагогічного працівника. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України згідно Положення про атестацію педагогічних працівників.
5.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
5.11. Допоміжний (обслуговуючий) персонал приймається на роботу і звільняється директором Комплексу згідно з чинним Законодавством. Їхні права і обов’язки регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Комплексу.
5.12. Працівники Комплексу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому порядку.
5.13. Працівники Комплексу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.
5.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатись до органів управління освітою, керівника комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази комплексу;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування комплексу та у відповідних державних, судових органах;
- заслуховувати звіти директора та педагогічних працівників Комплексу про роботу НВК, давати оцінку діяльності Комплексу та директора (1 раз на рік);
- обирати навчальний заклад, що задовольняє освітні потреби, нахили та здібності дитини, допрофільну та профільну підготовку.
5.15. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- постійно дбати про фізичне здоров’я та психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
- сприяти здобуттю дітьми дошкільної освіти, учнями – початкової, базової, повної загальної середньої освіти в обсязі державних вимог;
- своєчасно вносити плату за харчування дитини у Комплексі у встановленому порядку;
- своєчасно сповіщати адміністрацію Комплексу про можливість відсутності або хворобу дитини;
- надавати посильну допомогу Комплексу у зміцненні матеріально- технічної бази, впорядкуванню та благоустрою території.
Комплекс надає батькам і особам, що їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.
5.16. Батьки чи особи, що їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей та учнів. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Комплекс може виступати позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.
5.17. У навчально-виховному процесі Комплексу мають право брати участь представники виробничих та комерційних структур, визначених чинним законодавством. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та угодою із Комплексом.
5.18. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в комплексі;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню комплексу;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.
5.19. Представники громадськості зобов’язані:
- дотримуватися статуту комплексу, виконувати накази та розпорядження директора комплексу, рішення органів
громадського самоврядування;
- дотримуватись етики поведінки та моралі;
- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
5.20. Форми матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу (преміювання, доплати, надбавки) встановлюються згідно відповідних Положень.
6. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ
6.1. Управління Комплексом здійснюється Засновником, Дніпровською районною радою, відділом освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації.
6.2. Безпосереднє керівництво Комплексом здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор Комплексу та його заступник призначаються і звільняються з посади відділом освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
6.3. Вищим органом громадського самоврядування Комплексу є загальні збори трудового колективу (конференція), що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
 працівників Комплексу – зборами трудового колективу;
 учнів школи ІІ-ІІІ ступенів – класними зборами;
 батьків, представників громадськості –батьківськими зборами.
Визначається така кількість делегатів:
 від працівників Комплексу - 7,  учнів - 3,
 батьків і представників громадськості - 3.
Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради Комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
 обирають раду Комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 заслуховують звіт директора і голови ради Комплексу;
 розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Комплексу;
 затверджують концепцію розвитку Комплексу;
 приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
6.4. У період між загальними зборами діє рада Комплексу.
6.4.1. Метою діяльності ради є:
 сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення
навчально-виховного процесу;
 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Комплексом;
 розширення колегіальних форм управління Комплексом;
 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
6.4.2. Основними завданнями ради є:
 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними
інституціями ;
 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-
педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 формування навичок здорового способу життя;
 створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі ;
 сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-
експериментальної роботи педагогів;
 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню вимог чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 стимулювання морального та матеріального заохочення дітей та учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
 зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-
виховного процесу.
6.4.3. До ради обираються представники від педагогічного колективу, учнів школи II-III ступенів навчання, батьків і
громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Комплексу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь- яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
6.4.4. Рада Комплексу діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України ;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Комплексу, Засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради .
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Комплексу, доводяться в 7-й денний термін до відома
педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації Комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Комплексу
6.4.5. Очолює раду Комплексу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні
або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно- масових заходів.
6.4.6. Рада Комплексу:
 організовує виконання рішень загальних зборів;
 вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 спільно з адміністрацією Комплексу здійснює контроль за виконанням плану роботи школи, за дотриманням Статуту
Комплексу учасниками навчально-виховного процесу;
 сприяє формуванню мережі класів Комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування;
 приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального
закладу золотою медаллю ”За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні ”та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами ”За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних
планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-
господарської діяльності;
 бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій
вчителям;
 виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з
учнями;
 виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти, культури, молоді та спорту пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-
масових заходів з учнями;
 приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 розглядає питання родинного виховання, бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у
несприятливих соціально-економічних умовах;
 сприяє педагогічній освіті батьків, сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної та обов’язкової загальної середньої освіти;
 приймає участь у громадському контролі за харчуванням і медичним обслуговуванням дітей та учнів;
 розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 вносить пропозиції щодо питань морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
6.5. При Комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.
6.6. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
6.6.1.Основними завданнями піклувальної ради є:
 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими
громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Комплексі;
 зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально- технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Комплексу;
 організація змістовного дозвілля та оздоровлення дітей, учнів, педагогічних працівників;
 вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 запобігання дитячій бездоглядності;
 сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 стимулювання творчої праці педагогічних працівників, дітей та учнів;
 всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Комплексом.
6.6.2. Піклувальна рада формується у складі 5 – 10 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально- виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Комплексу. У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
6.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 самоврядування;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Комплексу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.
6.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
 скликає і координує роботу піклувальної ради;
 готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
6.6.5. Піклувальна рада має право:
 вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення
матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-
оздоровчої бази навчального закладу;
 залучати додаткові джерела фінансування Комплексу;
 вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально- методичної бази Комплексу;
 стимулювати творчу працю педагогічних працівників, дітей та учнів;
 брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у
встановленому порядку;
 створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
6.7. Директор Комплексу:
 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні
умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 організовує навчально-виховний процес;
 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-
експериментальної роботи педагогів;
 забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це
відповідальність;
 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Комплексу;
 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 за погодженням зі профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 несе відповідальність за свою діяльність перед дітьми, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами,
Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
6.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається на підставі законодавства директором Комплексу і затверджується відділом освіти,культури, молоді і спорту. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
6.9. У Комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Комплексу.
6.10. Педагогічна рада розглядає питання:
 удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;
 переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за
досягнення у навчанні;
 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний
процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 щодо морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.
6.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
6.12. У Комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА УЧНІВ КОМПЛЕКСУ
7.1. Порядок організації харчування дітей дошкільного віку та учнів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.
7.2. Комплекс забезпечує збалансоване харчування дітей та учнів, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном України.
7.3. Режим харчування у дошкільному підрозділі та його кратність залежить від режиму роботи Комплексу та тривалості перебування в ньому дітей. При 9-годинному режимі роботи дошкільного підрозділу організовується трьохразове харчування. Діти, які перебувають у Комплексі не більше 4 годин, за бажанням батьків, харчуванням можуть не забезпечуватися. Діти, які перебувають у Комплексі більше 4 годин, обов’язково забезпечуються харчуванням, при цьому режим харчування може бути одно – або дворазовий з інтервалами між прийомами їжі не більше 3-4 годин.7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей дошкільного віку у розмірі, встановленому нормативно-правовими актами та законами.
7.5. Учні початкової школи забезпечуються одноразовим безкоштовним гарячим харчуванням в межах бюджетного фінансування та за рахунок батьківських коштів.
7.6. Учні школи ІІ-ІІІ ступенів харчуються за рахунок батьківських коштів.
7.7. Учні пільгових категорій забезпечуються одноразовим безкоштовним харчуванням в межах коштів, передбачених районним бюджетом з розрахунку 100% виконання норм харчування на одну дитину в межах відповідних бюджетних призначень. Перелік пільгових категорій для отримання одноразового безкоштовного харчування затверджується Засновником один раз на рік.
7.8. Порядок встановлення оплати за харчування дітей та учнів у Комплексі визначається Кабінетом Міністрів України. Не допускається збільшення розміру плати за харчування вихованців понад норму, визначену Кабінетом Міністрів України.
7.9. Відповідальність та контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора Комплексу.
7.10. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Комплексі здійснює Засновник, органи охорони здоров’я та відділ
освіти,культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації.
8. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
8.1. Медичне обслуговування дітей та учнів Комплексу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.
8.2. У Комплексі діти та учні забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичною сестрою, яка входить до штатного розкладу Комплексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8.3. Медична сестра здійснює:
- лікувально-профілактичні заходи та відновлювальне лікування, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями;
- проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень;
- надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;
- медичний контроль за станом здоров’я, фізичним навантаженням та розвитком дітей та учнів, організацією фізичного виховання, загартовуванням, профілактикою травматизму, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, протиепідемічного режиму та якістю харчування;
- санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, працівників Комплексу.
8.4. Права і обов’язки медичної сестри регулюються трудовим законодавством, Статутом, посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку Комплексу.
8.5. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичної сестри та проведення лікувально-профілактичних заходів.
8.6. Заклади охорони здоров’я разом з відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у Комплексі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей та учнів, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я.
8.7. У Комплексі застосовуються форми ведення медичної документації та звітності, встановлені Міністерством охорони здоров’я України.
8.8. З метою підвищення відповідальності за результати оздоровчої, лікувально-профілактичної роботи, активізації професійної діяльності медичних працівників не рідше одного разу на 5 років проводиться курсова перепідготовка та атестація медичних працівників.
9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КОМПЛЕКСУ
9.1. Матеріально-технічна база Комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інвентар, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі бухгалтерії відділу освіти Дніпровської районної державної адміністрації, яка обслуговує Комплекс.
9.2. Майно Комплексу належить йому на правах власності, повного господарського віддання відповідно до чинного законодавства, статуту навчально-виховного комплексу.
9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази Комплексу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і  правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально- методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.
9.4. Комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
9.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
9.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріально-технічна база Комплексу складається з навчальних кабінетів, спортивного, актового залів, бібліотеки, їдальні, ігрових кімнат, спальні для дітей різновікових дошкільних груп, котельні тощо.
9.7. Відповідно до рішення Кіровської селищної ради від 01.08.2008 року № 387 Комплекс має земельну ділянку площею 1.7952 га, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.
10. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСУ
10.1. Комплекс проводить фінансову діяльність в межах виділеного фонду.
10.2.Фінансово-господарська діяльність навчального Комплексу проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.
10.3. Фінансування Комплексу здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів Засновника, а також додаткових джерел фінансування, які повинні бути достатніми для покриття поточних витрат, пов’язаних з освітнім процесом і експлуатацією будівель, споруд і штатного обладнання Комплексу.
10.4. Додатковими джерелами фінансування Комплексу є кошти і цільові внески фізичних і юридичних осіб, доходи від надання платних послуг. Залучення Комплексу додаткових коштів не може бути підставою для зменшення його фінансування за рахунок коштів Засновника.
10.5. Джерелами фінансування навчального Комплексу є кошти:
- місцевого бюджету;
- батьків або осіб, які їх замінюють;
- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.
10.6. У Комплексі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з бюджету в розмірі не менше 3-х відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду загального обов’язкового навчання витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується начальником відділу освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють відповідні органи управління згідно чинного законодавства.
10.7. Кошти Комплексу зберігаються на його рахунках в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні.
10.8. Комплекс має право:
- на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;
- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;
- фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
- передавати в оренду закріплене за комплексом майно, землю та інші матеріальні ресурси.
10.9. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Комплексі здійснюється відповідно до чинного законодавства.
11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
11.1. Комплекс зобов’язаний додержуватись вимог Закону України «Про охорону праці», норм та правил додержання техніки безпеки, пожежної безпеки, норм санітарії, створювати сприятливі умови праці, проводити обов’язкове соціальне страхування всіх працівників Комплексу від нещасних випадків і профзахворювань.
11.2. Комплекс забезпечує відповідний контроль за роботою працівників, вживає залежно від розміру та характеру їх діяльності організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та оточуючого середовища, проводить необхідний інструктаж та підготовку, враховуючи функції та властивості педагогічного, обслуговуючого, медичного та технічного персоналу.
11.3. Комплекс несе відповідальність згідно з чинним законодавством за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з виконанням ним трудових обов’язків.
11.4. Комплекс забезпечує заходи пожежної безпеки в установі згідно з Законом України «Про пожежну безпеку».
11.5. Заходи з цивільного захисту організовуються та проводяться на підставі Закону України «Про цивільну оборону», розпорядчих актів Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.
12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
12.1. Комплекс за наявності належної матеріально-технічної бази та соціально-культурної, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
12.2. Комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКСУ
13.1. Державний контроль за діяльністю Комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної та загальної середньої освіти.
13.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської районної державної адміністрації.
13.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Комплексу є атестація, що проводиться не раніше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
13.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Комплексу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою Комплексу, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ КОМПЛЕКСУ
14.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Комплексу можуть надходити від Засновника, органів виконавчої влади, уповноважених Засновником, органів управління освітою і трудового колективу Закладу.
14.2. Статут Комплексу, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень або нової редакції, затверджуються рішенням Дніпровської районної ради за погодженням відділу освіти, культури, молоді і спорту Дніпровської
райдержадміністрації.
14.3. Затверджені зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
15. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ КОМПЛЕКСУ
15.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Комплексу приймає Засновник, а у випадках передбачених законодавством – суд. Реорганізація комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління комплексом.
15.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.
15.3. У випадку реорганізації права та обов’язки Комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
15.4. Комплекс вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру.
15.5. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Комплексу.
15.6. При реорганізації чи ліквідації Комплексу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
16.1 Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.
16.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.